Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Gminy Niedźwiada na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: 3 listopada 2021 roku w godz. 9:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Niedźwiada (lokal Klubu Senior+).

link do pisma...