XXX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie XXX posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk