XXVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 4 sierpnia 2021 roku o godz. 1500 w lokalu Klubu Senior+, budynek Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Niedźwiada.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiada.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niedźwiada na rok szkolny 2021/2022

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek

Projekty uchwał