XXV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 18 czerwca 2021 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2020 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 8. Zapoznanie Rady Gminy:

  8.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2020 roku;

  8.2 z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

  8.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2020 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2020 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek

Projekty uchwał