XXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 23 marca 2021 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2021 r.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2021 r.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w przedmiocie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek

Materiały na sesję