V posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23 marca 2021 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

 5. Rozpatrzenie petycji w przedmiocie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.

 6. Zaopiniowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w przedmiocie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.

 7. Dyskusja.

 8. Zamknięcie V posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Łukasz Granat

XXVI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2021 r.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pracy Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji na 2021 r.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2021 r.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w przedmiocie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego.

 4. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

 5. Wolne wnioski.

 6. Zamknięcie XXVI posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk