XXII Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 29 grudnia 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

 4. Wręczenie nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku

 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

 10. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 11. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2020 rok

 12. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2021 rok.

 13. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niedźwiada.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek

Projekty uchwał