XXIV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 1. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2021 rok

 1. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubliniew sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2021 rok.

 1. Podjęcie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niedźwiada.

 6. Wolne wnioski.

 7. Zamknięcie XXIV posiedzenia komisji.

 Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk