XXII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. o godz. 13:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tarło, Tarło Kolonia i Klementynów.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.

  7. Wolne wnioski, dyskusja.

  8. Zamknięcie XXII posiedzenia komisji.

 Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk