XX Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 30 października 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tarło, Tarło Kolonia i Klementynów.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.

 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Załączniki