Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.
Rodzaj wsparcia: POMOC FINANSOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
– działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
– działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– rozwój przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Opis:
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2020.
2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2021.
3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.
Termin składania wniosków:
do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.efrwp.pl/news/show/532/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich
Kontakt:
https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/