XX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. o godz. 14:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przedstawienie informacji na temat zakresu planowanych prac wybudowania na terenie gminy dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

  7. Wolne wnioski, dyskusja.

  8. Zamknięcie XX posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk