XVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 29 maja 2020 roku o godz. 15:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 roku

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2019 rok

 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok

 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 roku

 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek