XVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą.

 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 7. Zaopiniowanie uchwały w spawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Niedźwiada za 2019 rok.

 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2019 rok.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.

 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 roku.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

 1. Wolne wnioski, dyskusja.

 2. Zamknięcie XVIII posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk