XV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 31 marca 2020 roku o godz. 14:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubartowskiemu.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2020 r.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Niedźwiada Klubu Senior +.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2020 r.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek