XVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubartowskiemu.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2020 roku.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Niedźwiada Klubu Senior +.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2020 r.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

 12. Informacja o zamiarze złożenia wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gospodarka Wodno - Ściekowa na budowę kanalizacji w Tarle.

 13. Informacja o złożonych wnioskach w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi gminne w Niedźwiadzie – Kolonii i Brzeźnicy Bychawskiej.

 14. Informacja na temat planowanych remontów świetlic w Niedźwiadzie, Brzeźnicy Leśnej, Brzeźnicy Książęcej, Berejowie i Zabielu II.

 1. Przedstawienie informacji na temat sprzedaży działki położonej w Brzeźnicy Książęcej Kolonii o nr 550/2 stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

 2. Informacja na temat darowizny na rzecz Gminy Niedźwiada działki nr 137 o pow. 0,01 ha, położonej w Brzeźnicy Książęcej.

 3. Informacja na temat rozstrzygniętych przetargów dotyczących:

 • budowy kanalizacji Górka Lubartowska - Klementynów,

 • budowy Świetlicy Wiejskiej w Pałecznicy - Kolonii,

 • inspektora nadzoru do budowy kanalizacji Górka Lubartowska – Klementynów.

18. Informacja na temat ogłoszonego przetargu na budowę drogi powiatowej Pałecznica – Tarło–Kolonia.

19. Informacja na temat wyroku sądu w sprawie przywrócenia do pracy.

20. Wolne wnioski, dyskusja.

21. Zamknięcie XVII posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk