Wójt Gminy Niedźwiada ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12 luty 2020 roku.

Plik:
Załączniki: