Uprzejmie zapraszam na XLI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godz. 13:30

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niedźwiada na rok szkolny 2022/2023.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiada.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
  10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu lokalu stanowiącego własność Gminy Niedźwiada.
  11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odsprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Niedźwiada.
  12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu nieruchomości pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarło – Kolonia.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie XL posiedzenia Komisji.

                                                                                              

 Przewodnicząca Komisji     

  (-) Anna Daszczyk