Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 31 stycznia 2022 roku o godz. 15:00..w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie funduszu sołeckiego.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie przyznania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie określenia zasad przyznania diet dla sołtysów.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiada na lata 2022 -2026.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

  Tomasz Wiącek

 

materiały.....