W dniu 23 lutego 2021 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone dwa nabory. W pierwszym naborze Gmina Niedźwiada uzyskała dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączne koszty operacji wyniosły 2.547.593,56 zł w tym kwota dofinansowania 1.317.912,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór złożony został wniosek na pozostałą w ramach limitu 2.000.000,00 zł kwotę dofinansowania tj. 682.088,00 zł na budowę części kanalizacji sanitarnej w Tarle.

Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1,385 km wraz z przepompownią, na odcinku od oczyszczalni ścieków do szkoły.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 30.11.2021 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tarło zwłaszcza wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarle, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Na skanalizowanie pozostałej części miejscowości Tarło Gmina pozyskała już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.