Drukuj

Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wójt Gminy Niedźwiada ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.

Do konsultacji zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców, w celu poznania ich opinii i uwag w sprawie przedstawionego do konsultacji projektu.

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.niedzwiada.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, a także przesłany organizacjom pozarządowym, o których wyżej mowa.

Zainteresowane konsultacjami organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznać się z projektem i zgłaszać na jego temat pisemne uwagi i opinie w terminie od 16 do 30 października 2017 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie urzędu na przygotowanym w tym celu formularzu konsultacyjnym.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach w wyznaczonym terminie nie złożył uwag ani opinii do projektu programu.