Od  dnia 6 maja 2019 r. do 18 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Niedźwiada  pokój Nr 18 w godz. 7:30 - 15:30  każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców gminy Niedźwiada. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.


Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli wyborca z jakiegokolwiek powodu nie może oddać swojego głosu na obszarze gminy, w której jest zameldowany, może złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców na obszarze gminy, w której będzie przebywał w dniu wyborów.  Takie samo uprawnienie przysługuje osobie, która nigdzie nie ma zameldowania na pobyt stały. 

Wniosek o dopisanie do listy wyborców trzeba złożyć do urzędu gminy, na obszarze której chcemy zagłosować, najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów t.j. do 21 maja 2019 r. Aby uniknąć sytuacji, w której jedna osoba mogłaby oddać dwa głosy w dwóch różnych miejscach, organ, który wpisał daną osobę do spisu wyborców na obszarze swojej gminy, zawiadamia o tym urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały tej osoby. Urząd ten, po otrzymaniu takiego zawiadomienia, skreśla tę osobę ze spisu wyborców na terenie gminy zameldowania wyborcy.


Zaświadczenie o prawie do głosowania

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście, przez upoważnioną osobę, pisemnie w pokoju Nr 18, telefaxem lub w formie elektronicznej,

  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej,

  3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem Polski lub numer paszportu albo innego dokumentu tożsamości wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej,

  4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania,

  5. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.


 Więcej informacji i dokumentów związanych z wyborami na stronie BIP https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=649 oraz PKW https://wybory.gov.pl/pe2019/